กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางวัลยา เลื่อกฐิน
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายจิรวัฒน์ คันทะนาค
รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
นางสมปอง ไทยธานี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
นายจิรวัฒน์ คันทะนาค
รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
นายจิรวัฒน์ คันทะนาค
รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
นางสมปอง ไทยธานี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
นายจิรวัฒน์ คันทะนาค
รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี