ค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กร /สมรรถนะหลัก

ค่านิยม (Values)

B.L.M. “บุคลากรมีประสิทธิภาพร่วมพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ”
B – Best academic – ความเป็นเลิศทางวิชาการ
L – Learning organization – องค์กรแห่งการเรียนรู้
M – Man powerful – บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากรในโรงเรียนบางละมุง
รักและศรัทธาในสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี
สามัคคี และเสียสละ

สมรรถนะหลักของโรงเรียน

1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการเรียนการสอน บูรณาการและ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
3. บุคลากรมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงได้อย่างมีคุณภาพ