เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/สัญลักษณ์โรงเรียน

เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์ / สัญลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน (Identity)
เป็นเลิศทางวิชาการ
อัตลักษณ์ของผู้เรียน (Uniqueness)
ใฝ่เรียนรู้
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
ประกอบด้วย รูปเรือลอยอยู่กลางน้ำทะเล ล้อมรอบด้วยตัวอักษร นต.ถิ ปญ.ญา สมา อาภา หมายถึง แสงสว่างใด เสมอ ด้วยปัญญาไม่มี ซึ่งเป็นคติพจน์ของโรงเรียนบางละมุง
วงกลม คือ ความมุ่งหมายร่วมกัน ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณค่าแห่ง ศาสนาธรรม วัฒนธรรม และวิชาความรู้ ขณะเดียวกันก็หมายถึงการรวมศรัทธาธรรมกับความรักของผู้ปกครอง เมตตาธรรมของ ครู และการแสวงหาความรู้ความเจริญของนักเรียน
รูปเรือลอยอยู่กลางน้ำทะเล คือ พาหนะที่พาเราฝ่าอุปสรรคไปสู่ฝั่งแห่งความสำเร็จ