เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์ / สัญลักษณ์โรงเรียน

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน (Identity)

  อัตลักษณ์ของผู้เรียน (Uniqueness)

     

 สัญลักษณ์ของโรงเรียน

         ประกอบด้วย รูปเรือลอยอยู่กลางน้ำทะเล ล้อมรอบด้วยตัวอักษร นต.ถิ ปญ.ญา สมา อาภา หมายถึง แสงสว่างใด เสมอ    ด้วยปัญญาไม่มี ซึ่งเป็นคติพจน์ของโรงเรียนบางละมุง
          ความหมาย วงกลม คือ ความมุ่งหมายร่วมกัน ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณค่าแห่ง  ศาสนาธรรม วัฒนธรรม และวิชาความรู้ ขณะเดียวกันก็หมายถึงการรวมศรัทธาธรรมกับความรักของผู้ปกครอง เมตตาธรรมของ  ครู และการแสวงหาความรู้ความเจริญของนักเรียน
          รูปเรือลอยอยู่กลางน้ำทะเล พาหนะที่พาเราฝ่าอุปสรรคไปสู่ฝั่งแห่งความสำเร็จ