ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญาโรงเรียน
ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้ำใจดี
มีจิตอนุรักษ์ ปราศจากยาเสพติด
วิสัยทัศน์
แหล่งสร้างคนดี เทคโนโลยีเลิศล้ำ
ผู้นำวิชาการ มีมาตรฐานสากล
แหล่งสร้างคนดี
    การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีความภาคูมิใจในขนบธรรมเนีบม ศิลปวัฒนธรรม และร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย เห็นคุณค่าของพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีเลิศล้ำ
    การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีอย่างรุดหน้า เป็นผู้นำในการผลิตและเลือกใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
ผู้นำวิชาการ
    การจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถนำความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒาต่อยอดองค์ความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีมาตรฐานสากล
    การจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและควาสามารถตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ
1.
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
2.
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
3.
ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4.
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
5.
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
6.
เสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชุมชนภายในประเทศและต่างประเทศ