ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 
    ปรัชญาโรงเรียน 
    วิสัยทัศน์

    พันธกิจ
     ๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๔. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
๖. เสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชุมชนภายในประเทศและต่างประเทศ