ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนบางละมุงตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2491 โดยกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติ ให้ชื่อว่าโรงเรียนบางละมุง โดยใช้อักษรย่อว่า “ช.บ.10” เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ยังไม่มีอาคารเรียน อาศัยเรียนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านนาเกลือ (ปัจจุบันคือ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 โดยมีนายนิล นพภาลัย ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาเกลือรักษาการครูใหญ่โรงเรียนบางละมุง อีกตำแหน่งหนึ่ง)
   ปี พ.ศ. 2492 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 4 ห้องเรียน ในที่ราชพัสดุจำนวน 18 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างที่ว่าการอำเภอบางละมุงกับโรงเรียนบ้านนาเกลือและ ในปีนี้ได้เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ 3
   ปี พ.ศ. 2497 โอนสังกัดจากกองการมัธยมศึกษา ไปสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมด้านหัตถศึกษามากขึ้นโรงเรียนจึงได้รับเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องมือช่างไม้ ช่างปูน ฯลฯ ทำให้เกิดความพร้อมในการเรียนการสอนมากขึ้น
   ปี พ.ศ. 2504 โอนมาเปิดการสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย เพราะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรใหม่ โดยขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 7 ปี ตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2503 ทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการสอนทางวิทยุกระจายเสียงของกรมสามัญศึกษาอีกด้วย
   ปี พ.ศ. 2512 ได้รับพระราชทานรางวัลโรงเรียนดี โดยนายเหลือ ทองพันชั่ง ครูใหญ่ และด.ญ.อุทัยวรรณ ตั้งมั่นสกุล ได้รับรางวัลพระราชทานนักเรียนดีเด่นของเขตการศึกษา 12
   ปี พ.ศ. 2517 ได้เข้าร่วมโครงการยูนิเซฟ โดยรับความช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์ การเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก เช่น อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หัตถศึกษา ฯลฯ
   ปี พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โดยยุบเลิกระดับประถมศึกษา
   ปี พ.ศ. 2529 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   ปี พ.ศ. 2542 ได้รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล ISO - 14001
-ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสหวิทยาเขตอุดมศักดิ์เพื่อประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2444 ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
-ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 12 กระทรวงศึกษาธิการ
   ปี พ.ศ.2545 ได้รับการปรับปรุงและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นตัวอย่าง ที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานแห่งชาติโดยโครงการปรับปรุงอาคารของรัฐด้วยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสะอาดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อการใช้ทรัพยากรในโรงเรียน
  ปี พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันของอำเภอบางละมุง และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
   ปี พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลดีเด่นการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา “รักการอ่าน สานสู่ฝัน” ด้านส่งเสริมนักประดิษฐ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
- ได้รับประทานรางวัลดำเนินกิจกรรมปลอดบุหรี่ดีเด่นของ กระทรวงสาธารณสุข
- ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน “เร่งสู่ฝัน” (Fast Track) ของจังหวัดชลบุรี
- ได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
- ได้รับงบประมาณจากท้องถิ่นเมืองพัทยา 2,000,000 บาทโรงเรียนได้สร้างอาคารอเนกประสงค์โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 15,000,000 บาท
- ได้รับงบพัฒนาตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 710,000 บาท
   ปี พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณจากท้องถิ่นเมืองพัทยา 3,123,000 บาท และผู้อุปถัมภ์อื่น ๆ อีก จำนวน 12,000,000 บาท
   -ได้รับการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
   ปี พ.ศ. 2549 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนยอดนิยม (ศธ. 04006/2275
   ปี พ.ศ. 2550 ผ่านการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
   ปี พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดชลบุรี โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปีที่ 2 ของกรมส่งเสริมคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ของจังหวัดชลบุรี
- ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3
- ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของจังหวัดชลบุรี
- เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง(ยอดนิยม) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี
พ.ศ. 2552 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยของจังหวัดชลบุรี