ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลด้านนักเรียนโรงเรียนบางละมุง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1
จำนวนนักเรียนรวม
จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศ
1
ชาย
1
หญิง
1
รวมทั้งสิ้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
1
1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาตอนปลาย
1
1
มัธยมศึกษาปีที่ 4
1
มัธยมศึกษาปีที่ 5
1
มัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน
39 คน
40 คน
39 คน
40 คน
40 คน
39 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
มัธยมศึกษาปีที่ 2
40 คน
40 คน
39 คน
39 คน
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
มัธยมศึกษาปีที่ 3
38 คน
37 คน
37 คน
39 คน
39 คน
39 คน
38 คน
35 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
มัธยมศึกษาปีที่ 4
40 คน
40 คน
39 คน
40 คน
40 คน
39 คน
40 คน
38 คน
40 คน
40 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
มัธยมศึกษาปีที่ 5
39 คน
36 คน
31 คน
35 คน
35 คน
38 คน
35 คน
38 คน
32 คน
38 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
มัธยมศึกษาปีที่ 6
37 คน
36 คน
38 คน
38 คน
39 คน
38 คน
39 คน
38 คน
37 คน
39 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2563