สารสนเทศโรงเรียน

สารสนเทศโรงเรียนบางละมุง

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
ผู้บริหาร
1
ครูผู้สอน
1
เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน
0
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวนข้าราชการครู แยกตามกลุ่มสาระฯ
บริหารสถานศึกษา
2 คน
บริหารสถานศึกษา 1.57%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 คน
วิทยาศาสตร์และเททคโนโลยี 22.05%
คณิตศาสตร์
13 คน
คณิตศาสตร์ 10.24%
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16 คน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 12.6%
ภาษาต่างประเทศ
22 คน
ภาษาต่างประเทศ 17.3%
ภาษาไทย
10 คน
ภาษาไทย 7.87%
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
9 คน
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 7.09%
สุขศึกษาและพลศึกษา
6 คน
สุขศึกษาและพลศึกษา 4.72%
การงานอาชีพ
7 คน
การงานอาชีพ 5.51%
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2 คน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.57%
เจ้าหน้าที่/สนับสนุนการศึกษา
12 คน
เจ้าหน้าที่/สนับสนุนการศึกษา​ 9.45%
ข้อมูลนักเรียน
1
ชาย
1
หญิง
1
รวมทั้งสิ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563