ทำเนียบบุคลากร

ข้อมูลด้านบุคลากรโรงเรียนบางละมุง

0
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
ผู้บริหาร
1
ครูผู้สอน
1
เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563