ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสยาม มากอุส่าห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง

Tel.08-1557-5084
e-mail : Sayam Mark-u-sa@gmail.com
นางสาวนิสา ฮั่วสุน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
Tel.08–1683-2344
e-mail : huasoon@thaimail.com
นางสาวมุทิตา อินกล่ำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
Tel. -
e-mail : -
นายธนพล ชัยชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Tel. -
e-mail : -
นางสาวกิ่งแก้ว ห้วยจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Tel. -
e-mail : -