ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสยาม มากอุส่าห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
นางสาวนิสา ฮั่วสุน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน