ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายอาวุธ โอชาพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง

นายปรีดา เชตฐราช
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวมุทิตา อินกล่ำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์

นายธนพล ชัยชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวกิ่งแก้ว ห้วยจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ