ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสยาม มากอุส่าห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง

Tel.08-1557-5084
e-mail : Sayam Mark-u-sa@gmail.com
นางสาวนิสา ฮั่วสุน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
Tel.08–1683-2344
e-mail : huasoon@thaimail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน