ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายอาวุธ โอชาพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง

นายปรีดา เชตฐราช
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวมุทิตา อินกล่ำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
Tel. 08-0441-1828
e-mail : Mutita.in@gmail.com
นายธนพล ชัยชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Tel. 08-8197-1855
e-mail : Kruboy.tc@gmail.com
นางสาวกิ่งแก้ว ห้วยจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
e-mail : Maria.kingkaew@gmail.com