ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ (Student Admission System : SAS)

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (Student Admission System)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์
ขั้นตอนที่ 1 รับระเบียบการสมัคร วันที่ 5-13 มีนาคม 2565
รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อจะระบุในระเบียบการ (1 เล่ม ต่อ 1 คนเท่านั้น)

สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 มีนาคม 2565 ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบางละมุง

มีค่าระเบียบการชุดละ 50 บาท จำหน่ายทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ 8.30 - 16.00 น.
ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ระบบรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องดำเนินการสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าปกของระเบียบการ

จากนั้นเลือกระดับ และประเภทที่ต้องการศึกษาต่อ

ถ้าเป็น ม.1 ในเขตหมายถึงมีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอบางละมุงก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2563
ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลผู้สมัคร
หลังจากเลือกประเภทที่ต้องการจะศึกษาต่อแล้ว

ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และวันเกิดปีเกิด จากนั้น เลือก กรอกใบสมัครใหม่
ขั้นตอนที่ 4 แนบเอกสารและหลักฐานการสมัครออนไลน์
การแนบเอกสารหลักฐาน จะอยู่ในหน้า กรอกใบสมัครใหม่ทั้งหมด

1. รูปหน้าปกเล่มระเบียบการ ถ่ายให้เห็นเลขเล่มระเบียบการ

2. รูปผู้สมัคร ใช้รูปถ่ายชุดนักเรียน พื้นหลังสีน้ำเงิน แบบเดียวกับที่ใช้ติด ปพ.
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบสถานะการสมัครออนไลน์
ผู้สมัครจะต้องกลับไปเข้าสู่ระบบรับสมัคร

จากนั้นเลือกระดับ และประเภทที่สมัครไว้

กรอกเลขประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้น เลือก ตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร

หากมีสถานะไม่อนุมัติ ให้อ่านที่หมายเหตุ และเลือกแก้ไขใบสมัคร ทำการแก้ไขตามหมายเหตุที่แจ้งไว้
ขั้นตอนที่ 6 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร
ถ้าสถานะอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้รอพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 20 มี.ค. 65

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบางละมุง เลขที่ 4 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Tel.038-221620 Fax.038-223500
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ SAS Banglamung
งานรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนบางละมุง
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร

ครูกฤษณีย์ ปิตุรัตน์ Tel. 098-7045606

ครูปริญวัฒน์ ถมกระจ่าง Tel. 089-0735460

ครูกฤษฎา ทองเชื้อ Tel. 088-7924724

ครูศศิธร ค้าข้าว Tel. 091-9243353