ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ (Student Admission System : SAS)

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (Student Admission System)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์
ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานการสมัคร ดังนี้
1. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองความเป็นนักเรียน (พร้อมเซนรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (พร้อมเซนรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรับสมัครออนไลน์
ผู้สมัครจะต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบรับสมัครออนไลน์ (SAS) โดยใช้รหัสเข้าใช้งานและรหัสผ่านจากระเบียบการรับสมัครเท่านั้น

หมายเหตุ : รหัสเข้าใช้งานและรหัสผ่านใช้งานระบบอยู่ในระเบียบการของโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลผู้สมัคร
กรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (SAS)
ขั้นตอนที่ 4 แนบเอกสารและหลักฐานการสมัครออนไลน์
แนบเอกสารและหลักฐานการสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://gg.gg/p29u0 ใช้ Gmail ในการเข้าใช้งานระบบเท่านั้น เอกสารดังนี้

1. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สแกนเป็นไฟล์ .JPEG,.JPG,.PNG,.GIF เท่านั้น)

2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองความเป็นนักเรียน (พร้อมเซนรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ (สแกนเป็นไฟล์ภาพ หรือไฟล์ .PDF เท่านั้น)

3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (พร้อมเซนรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ (สแกนเป็นไฟล์ภาพ หรือไฟล์ .PDF เท่านั้น)
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบสถานะการสมัครออนไลน์
กรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (SAS)
ขั้นตอนที่ 6 พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัคร
หลังจากที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (www.blm.ac.th/sas) และ Login เข้าใช้งานระบบ

เพื่อพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบ นำมายื่นในวันสอบพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประตัวนักเรียน/ใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการ

ออกให้เพื่อนำมายื่นในวันสอบ
คลิกลิงค์ด้านบนเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (SAS)
คลิกลิงค์ด้านบนเพื่อเข้าพิมพ์ใบสมัคร
และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบางละมุง เลขที่ 4 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Tel.038-221620 Fax.038-223500
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ SAS Banglamung
งานรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนบางละมุง
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร

ครูกฤษณีย์ ปิตุรัตน์ Tel. 098-7045606

ครูปริญวัฒน์ ถมกระจ่าง Tel. 089-0735460

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ (SAS)

ครูอัครพงษ์ ติงสะ Tel. 089-9119759

ครูกฤษฎา ทองเชื้อ Tel. 088-7924724

ครูศศิธร ค้าข้าว Tel. 091-9243353