กลยุทธ์โรงเรียน/เป้าประสงค์

กลยุทธ์โรงเรียน (strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 1
เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รักความเป็นไทย และทัศนคติที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 คุณภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาและให้บริการ

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร ให้สามารถบริการผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างครอบคลุม
กลยุทธ์ที่ 5
สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
กลยุทธ์ที่ 6
เสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชุมชนภายในประเทศและต่างประเทศ

เป้าประสงค์

นักเรียน

นักเรียนมีศักยภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูและบุคลากรมีคุณภาพในการปฏิบัติงานตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

โรงเรียน

1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
3. มีระบบดูแลช่วยเหลือ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ชุมชน

มีเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา