คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี

01

นายอิทธิพล    คุณปลื้ม
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ

02

นางปาริชาติ กำเนิดขอนแก่น
ตำแหน่ง
ผู้แทนผู้ปกครอง

03

นายจักรกฤช เลื่อนกฐิน
ตำแหน่ง
ผู้แทนครู

04

นายภาสกร อยู่สมบูรณ์
ตำแหน่ง
ผู้แทนองค์กรชุมชน

05

นายอุฤทธิ์ นันทสุรศักดิ์
ตำแหน่ง
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

06

นางจิดาภา สุวัฒน์ถาภรณ์
ตำแหน่ง
ผู้แทนศิษย์เก่า

07

พระครูวิมลภาณ
ตำแหน่ง
ผู้แทนองค์กรศาสนา

08

นายยะยา เซ็นสุรีย์
ตำแหน่ง
ผู้แทนองค์กรศาสนา

09

นายบรรลือ กุลละวณิชย์
ตำแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

10

นายธานี สีใส
ตำแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

11

นายมาย ไชยนิตย์
ตำแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

12

นายส่วน พนมวัฒนากุล
ตำแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

13

นางโสภิญ เทพจักร
ตำแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

14

นายอรรถวุฒิ โพธิ์แก้ว
ตำแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

15

นายสยาม มากอุส่าห์
ตำแหน่ง
เลขานุการ

16

นางสาวนิสา ฮั่วสุน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเลขานุการ

17

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเลขานุการ