ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบางละมุง

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบางละมุง

คนที่

01

ชื่อ - นามสกุล : นายนิล นพภาลัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2491 - 2492
คนที่

02

ชื่อ - นามสกุล : นายจินดา ไขรัศมี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2492 - 2498
คนที่

03

ชื่อ - นามสกุล : นายเหลือ ทองพันช่าง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2498 - 2522
คนที่

04

ชื่อ - นามสกุล : นายชาติ ครองชนม์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2552 - 2532
คนที่

05

ชื่อ - นามสกุล : นางสมปรารถนา เนตราคม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2532-2534
คนที่

06

ชื่อ - นามสกุล : นายชุมเจษฎ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2534 - 2540
คนที่

07

ชื่อ - นามสกุล : ดร.สุรัตน์ ไชยสมภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2540 - 2543
คนที่

08

ชื่อ - นามสกุล : นายสมพงษ์ มะใบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2543 - 2544
คนที่

09

ชื่อ - นามสกุล : นายประสิทธิ์ เหลืองทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2544 - 2545
คนที่

10

ชื่อ - นามสกุล : นายสนั่น ผาวันดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2545 - 2546
คนที่

11

ชื่อ - นามสกุล : นายวิษณุ ผสมทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2546 - 2551
คนที่

12

ชื่อ - นามสกุล : นายยงยุทธ ลำใย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2551 - 2552
คนที่

13

ชื่อ - นามสกุล : นายวรากร รื่นกมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2552 - 2555
คนที่

14

ชื่อ - นามสกุล : นายนพดล เหลืองอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2555 - 2559
คนที่

15

ชื่อ - นามสกุล : นายวิษณุ ผสมทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2559 - 2561
คนที่

16

ชื่อ - นามสกุล : นายสยาม มากอุส่าห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2561 - 2564
คนที่

17

ชื่อ - นามสกุล : นายอาวุธ โอชาพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน