ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

บุคลากรกลุ่มลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว