การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนบางละมุงได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการสยาม มากอุส่าห์ และรองผู้อำนวยการนิสา ฮั่วสุน เป็นประธาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โดยครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียน เพื่อทราบนโยบายการจัดการศึกษาพร้อมทั้งรับทราบผลการเรียน และความประพฤติของนักเรียน ในนามของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบางละมุง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ใส่ความเห็น