ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (บัญชีสำรอง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ) ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (บัญชีสำรอง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)
ปีการศึกษา 2563
A นักเรียนที่ประสงค์ต้องการให้โรงเรียนจัดหาที่เรียนให้ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อยื่นความจำนงค์จัดหาที่เรียน รอบที่ 2 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

ใส่ความเห็น