ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เรื่อง มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียน เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรมและตรวจสอบได้ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)​

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
เรื่อง มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียน
เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรมและตรวจสอบได้
ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ใส่ความเห็น