โรงเรียนบางละมุงจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในหนังสือทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในหนังสือทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
   วันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในหนังสือทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลบ้านเรา ณ ชายหาดสวนสาธารณะตลาดลานโพธิ์ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของทะเล พร้อมเข้ามาร่วม ปกป้อง อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์อย่างเห็นคุณค่าของทะเลไทย และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น