ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (On site)

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more

รายงานสรุปการฉีดวัคซีนของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางละมุง ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง ปรับเปลี่ยนเวลาในช่วงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more