ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เรื่อง มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียน เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรมและตรวจสอบได้ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)​

ประกาศสำนักงานเขตพื้

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประกาศผลสอบ มอบตัว รายงานตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more