ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง มาตรการป้องกัน กำกับ และติดตามการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อด้วยความสุจริต โปร่งใส่ ปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา (นักเรียน ม.3 โรงเรียนบางละมุง) ปีการศึกษา 2564

Read more