ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกเ

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกเ

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกเ

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกเ

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกเ

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เรื่อง มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียน เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรมและตรวจสอบได้ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)​

ประกาศสำนักงานเขตพื้

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประกาศผลสอบ มอบตัว รายงานตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more