ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง กำหนดการปิด – เปิดภาคเรียน และกิจกรรมหลังการสอบปลายภาคเรียน

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได้ ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การจัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (พร้อมตารางสอบกลางภาค)

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (On site)

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง ปรับเปลี่ยนเวลาในช่วงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more