ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เรื่อง มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียน เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรมและตรวจสอบได้ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)​

ประกาศสำนักงานเขตพื้

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประกาศผลสอบ มอบตัว รายงานตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง มาตรการป้องกัน กำกับ และติดตามการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อด้วยความสุจริต โปร่งใส่ ปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

Read more