ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง กำหนดการปิด – เปิดภาคเรียน และกิจกรรมหลังการสอบปลายภาคเรียน

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได้ ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ (รถราชการ) ระหว่างปีงบประมาณ 2565

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more

โรงเรียนบางละมุง โดยงานส่งเสริมประชาธิปไตย และ งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

กิจกรรมการเลือกตั้งค

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การจัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (พร้อมตารางสอบกลางภาค)

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more

ประกาศโรงเรียนบางละมุง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (On site)

ประกาศโรงเรียนบางละม

Read more