ครูวัลยา เลื่อนกฐิน

รู้จักครูประจำวิชา click!

แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ

 

 

คำแนะนำในการใช้เพื่อการศึกษา

1. ให้นักเรียนทำ PRETEST ก่อนเริ่มศึกษา (คลิก )
2 . ศึกษาเนื้อหาแต่ละเรื่อง โดยเลือกจากเมนูด้านซ้ายมือ บนแถบสีน้ำเงิน
แล้วคลิกเลือกจาก catalog
3 . ศึกษาเนื้อหา และศึกษาภาพประกอบ อย่างละเอียด
4. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ เพิ่มเติม
5. ทำแบบฝึกหัดโดยคิดด้วยกระดาษ หรือ สั่ง Print เพื่อฝึกการทำโจทย หากตอบไม่ได้ให้ศึกษาเนื้อหาอีกครั้ง
6. เมื่อทำแบบฝึกหัดครบทุกข้อแล้ว ให้คลิกดูเฉลย โดยสามารถเลือกดูได้ทั้งแบบ word และแบบ vdo

7. ทำกิจกรรมตวจสอบความเข้าใจโดยคลิกเลือกคำตอบแต่ละข้อ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ หากตอบไม่ได้ให้ศึกษาเนื้อหาอีกครั้ง
8. 
หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง สามารถซักถามปัญหานั้นๆ  กับครูผู้สอน
9. ให้นักเรียนทำ POSTEST หลังจากศึกษาเสร็จสิ้น (คลิก )
10. ปฏิบัติตามแต่ละขั้นตอนด้วยความซื่อสัตย์


หมายเหตุ : ท่านอาจพบปัญหาในการอ่าน หากเกิดกรณีต่อไปนี้  
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มี font ราชการแบบ TH SarabanPSK
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านตั้งค่าความละเอียดหน้าจอ ต่ำกว่า 1366x768

 

ี้