blm.ac.th

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

  

 

    ปรัชญาโรงเรียน 

 

    วิสัยทัศน์
 

 

    พันธกิจ

     ๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
     ๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
     ๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
     ๔. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
     ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
     ๖. เสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชุมชนภายในประเทศและต่างประเทศ