blm.ac.th

ประวัติ / สภาพทั่วไปโรงเรียน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

       

     

         โรงเรียนบางละมุงตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติ ให้ชื่อว่าโรงเรียนบางละมุง   โดยใช้อักษรย่อว่า “ช.บ.๑๐” เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ยังไม่มีอาคารเรียน อาศัยเรียนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านนาเกลือ (ปัจจุบันคือ โรงเรียนเมืองพัทยา ๒ โดยมีนายนิล นพภาลัย ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาเกลือรักษาการครูใหญ่โรงเรียนบางละมุง อีกตำแหน่งหนึ่ง)

 ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๔ ห้องเรียน ในที่ราชพัสดุจำนวน ๑๘ ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างที่ว่าการอำเภอบางละมุงกับโรงเรียนบ้านนาเกลือและ ในปีนี้ได้เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ โอนสังกัดจากกองการมัธยมศึกษา ไปสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมด้านหัตถศึกษามากขึ้นโรงเรียนจึงได้รับเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องมือช่างไม้ ช่างปูน ฯลฯ ทำให้เกิดความพร้อมในการเรียนการสอนมากขึ้น
 ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โอนมาเปิดการสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย เพราะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรใหม่ โดยขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น ๗ ปี ตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๐๓ ทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการสอนทางวิทยุกระจายเสียงของกรมสามัญศึกษาอีกด้วย
 ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานรางวัลโรงเรียนดี โดยนายเหลือ ทองพันชั่ง ครูใหญ่และด.ญ.อุทัยวรรณ ตั้งมั่นสกุล ได้รับรางวัลพระราชทานนักเรียนดีเด่นของเขตการศึกษา ๑๒
 ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้เข้าร่วมโครงการยูนิเซฟ โดยรับความช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์ การเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก เช่น อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หัตถศึกษา ฯลฯ
 ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โดยยุบเลิกระดับประถมศึกษา
 ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล ISO - ๑๔๐๐๑
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแบบอย่างโครงการรุ่งอรุณ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีบูรณาการสู่การเรียนการสอน
   -ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสหวิทยาเขตอุดมศักดิ์ เพื่อประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
    -ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่ เขตการศึกษา๑๒กระทรวงศึกษาธิการ
 ปี พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับการปรับปรุงและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นตัวอย่าง ที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานแห่งชาติโดยโครงการปรับปรุงอาคารของรัฐด้วยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสะอาดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อการใช้ทรัพยากรในโรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันของอำเภอบางละมุง และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับรางวัลดีเด่นการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา “รักการอ่าน สานสู่ฝัน” ด้านส่งเสริมนักประดิษฐ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
- ได้รับประทานรางวัลดำเนินกิจกรรมปลอดบุหรี่ดีเด่นของ กระทรวงสาธารณสุข
- ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน “เร่งสู่ฝัน” (Fast Track) ของจังหวัดชลบุรี
- ได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
-ได้รับงบประมาณจากท้องถิ่นเมืองพัทยา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทโรงเรียนได้สร้างอาคารอเนกประสงค์โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 -ได้รับงบพัฒนาตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน ๗๑๐,๐๐๐ บาท
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับงบประมาณจากท้องถิ่นเมืองพัทยา ๓,๑๒๓,๐๐๐ บาท และผู้อุปถัมภ์อื่น ๆ อีก จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

   -ได้รับการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนยอดนิยม (ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๕)
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ผ่านการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดชลบุรี โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปีที่ ๒ ของกรมส่งเสริมคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   - ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ของจังหวัดชลบุรี
   - ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต ๓
   - ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของจังหวัดชลบุรี
   - เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง(ยอดนิยม) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยของจังหวัดชลบุรี