blm.ac.th

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามบอลหญ้าเทียม

ให้เรตสมาชิก

ประกาศโรงเรียนบางละมุง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามบอลหญ้าเทียม พร้อมระบบภาพและไฟฟ้าส่องสว่างในโรงเรียนบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

โรงเรียนบางละมุงมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามบอลหญ้าเทียม พร้อมระบบภาพและไฟฟ้าส่องสว่างในโรงเรียนบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding) รายละเอียดดังแนบ