blm.ac.th

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีทุกระดับชั้นเข้าร่วมการใช้สิทธิในการเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน และให้มีสภานักเรียนดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ณ โดมรวมใจ 1 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี (อัครพงษ์  ติงสะ-รายงาน/BLM News-ภาพ) คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม!