blm.ac.th

สารสนเทศบางละมุง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
   
 
   
   
   
   
 

 

 

  
 

-คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.icon new

-คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.icon new

-คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.icon new

-คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.icon new

-คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.icon new

-คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.icon new

-คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.icon new

-กระบวนงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558icon new

-พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558icon new

-ปกหน้า พรบ.icon new

-ปกหลัง พรบ.icon new

   
Presentation นำเสนอโรงเรียนบางละมุง 2558
   

 

 

                 Presentation นำเสนอโรงเรียนบางละมุง 2558