blm.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

     -

    -

 www.eng.blm.ac.th/main

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

     -

    -

 www.blm.ac.th/art

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ

     -

    -

 www.society.blm.ac.th/main กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

     -

    -

 www.health.blm.ac.th/main

 
 


 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

     -

    -

 www.math.blm.ac.th/main

 
 


 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     -

    -

 www.science.blm.ac.th/main

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     -

    -

 www.thai.blm.ac.th/main

 
 


 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     -

    -

 www.computer.blm.ac.th/main

 
  กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     -

    -

 www.blm.ac.th/gui