โครงงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  เรื่อง  การสำรวจพรรณไม้ด้วย QR Code

โรงเรียนบางละมุง  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

กระทรวงศึกษาธิการ