เนื้อที่ใช้สอยในโรงเรียน    18  ไร่   สวนเกษตร    9   ไร่  2  งาน   รวม   27   ไร่  2  งาน

๑. อาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ค จำนวน ๒ หลัง
๒. อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล (ปรับปรุง) จำนวน ๑ หลัง
๓. อาคารเรียนแบบพิเศษ ๕  ชั้น จำนวน ๑ หลัง
๔. อาคารฝึกงานแบบ ๒๐๔/๒๗ จำนวน ๑ หลัง ๔  หน่วย
๕. ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน ๕ หลัง ๓๐ ที่
๖. บ้านพักภารโรง จำนวน ๑ หลัง
๗. เรือนนอนนักเรียน จำนวน ๓ หลัง
๘. บ้านพักครู จำนวน ๘ หลัง
๙. อาคารเอนกประสงค์ อบจ.ชลบุรี จำนวน ๑ หลัง
๑๐.โดม จำนวน ๒ โดม
๑๑.สนามฟุตบอล จำนวน ๑ สนาม
๑๒.สนามบาสเกตบอล จำนวน ๑ สนาม
๑๓.สนามวอลเลย์บอล จำนวน ๑ สนาม
๑๔.สนามเซปัคตะกร้อ จำนวน ๑ สนาม