ทดสอบประกาศกลางเว็บ

\"\"
\"\" 

๑. ฝ่ายบริหาร

ที่

ชื่อ  -  สกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/

วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

นายวรากร  รื่นกมล

๕๓

๓๐

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

นางอุไร  ปู่มะณี

๕๔

๓๖

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

นางสาวนิสา  ฮั่วสุ่น

๕๑

๒๗

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.

หลักสูตรและการสอน

นางณัฐชา  จันทร์ดา

๔๒

๑๙

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

นายเกียรติศักดิ์  คำทอง

๓๒

๑๐

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

๒. ครูประจำการ

ที่

ชื่อ  -  สกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/

วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

นางสุดฤทัย  ราษฎรศักดิ์

๕๕

๑๘

ครูชำนาญการพิเศษ

คบ.

คหกรรมศาสตร์

ภาษาไทย  ม.๑

นางสุจินดา  กาฬภักดี

๕๓

๓๒

ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.๕,

นางปรางทอง  ปัญญาริกานนท์

๕๑

๓๐

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย  ม.๕,

นางวาสนา  วงษ์วัฒนพงษ์

๔๘

๒๖

ครูชำนาญการ

คบ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย  ม.๒,

นางสาวอนงค์   นวมน่วม

๕๐

๑๘

ครูชำนาญการ

ศษ.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย  ม.๑,

นางสาวจินตนา   เรืองศรี

๓๓

ครู คศ.๑

คบ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย  ม.๔,

นางสาวกรรณิการ์  ทับจีน

๒๖

ครูผู้ช่วย

กศ.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย  ม.๒,

นางสาวอิสรา ตยังคะกนก

๕๔

๓๒

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

วิทย์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์ ม.๒,

นางสาวปิยา   รพีธรรม

๕๐

๒๐

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ./คบ.

ชีววิทยา/

เทคโนโลยีการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์/

โลกและดาราศาสตร์

๑๐

นางอัญชลี  ภูมิปัญญานำสกุล 

๕๐

๒๖

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์  ม.๑,

๑๑

นางจาริณี  ภักสุวรรณ

๔๕

๑๙

ครูชำนาญการพิเศษ

วท.ม.

เคมี

เคมี  ม.๔

๑๒

นางสาววรรณทนา  สุจริต

๕๐

๒๖

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

เคมี

เคมี ม.๔,,

๑๓

นางสาวกันทิมา    คนซื่อ

๖๐

๓๗

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

ชีววิทยา

ชีววิทยา  ม.๔,

๑๔

นางเสาวภา  สงค์ประเสริฐ

๔๖

๑๙

ครูชำนาญการพิเศษ

คบ.

วิทย์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์   ม.๒

๑๕

นางสุณี   คิ้ววิจิตร

๕๔

๒๙

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ ม.๓,

๑๖

นางสมปอง   ไทยธานี

๔๓

๑๗

ครูชำนาญการ

คบ.

วิทย์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์  ม.๓,

๑๗

นางสาวกฤษณีย์   ปิตุรัตน์

๓๕

๑๔

ครูชำนาญการ

ศษ.ม.

การสอนฟิสิกส์

ฟิสิกส์ ม.๔,

๑๘

นายปรีดา   เชตฐราช

๓๙

๑๕

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ ม.๔,

๑๙

นายจักรรินทร์  แจ่มใส

๓๒

ครูชำนาญการ

วท.ม.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์  ม.๕

๒๐

นางเบญจวรรณ  อินทร์เรืองศรี

๔๙

๒๖

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

วัดผล

คณิตศาสตร์ ม.๒

๒๑

นางฉวีวรรณ  ประสานจิต

๕๖

๓๗

ครูชำนาญการพิเศษ

คบ.

นาฏศิลป์

คณิตศาสตร์   ม.๑

๒๒

นางนิภาภรณ์   ไตรภพ

๔๙

๒๗

ครูชำนาญการ

คบ.

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.๕,

๒๓

นางสาวดารณี  ศักดิ์แสนศิลป์

๔๕

๑๘

ครูชำนาญการ

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์  ม.๖

๒๔

นางสาวนริศรา  รอดทะยอย

๔๓

๑๘

ครูชำนาญการ

คบ.

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์   ม.๓

๒๕

นางสาวศราญลักษณ์  บุตรรัตน์

๒๙

ครู คศ.1

กศ.ม.

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.๔,

๒๖

นางภัทรภร  พูนชินภัทร์

๕๖

๓๓

ครูชำนาญการ

คบ.

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.๑,

๒๗

นางพีรยา  แจ่มใส

๓๑

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  ม.๔

๒๘

นางสาวจุฑาทิพย์   ศรีสุราช

๓๐

ครู คศ.๑

คบ.

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.๓,

๒๙

นางพิบูย์ศรี     โสภักดี

๕๕

๓๔

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา  ม.๒

๓๐

นายรัตน์  บุญก่อ

๔๘

๒๔

ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา    ม.๓

๓๐

นางสุภัชชา    แสงจันทร์

๕๔

๓๑

ครูชำนาญการพิเศษ

ศม.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา ม.๒,

๓๒

นางเพ็ญนภา   เลี้ยงเจริญ

๔๘

๒๖

ครูชำนาญการพิเศษ

คบ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา  ม.๑,

๓๓

นางจินตนา  ชำนาญชานันท์

๕๐

๒๔

ครูชำนาญการพิเศษ

บธ.บ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา  ม.๑

๓๔

นางสาวสุขศรี  ฉ่ำสุวรรณวัฒนา

๔๒

๑๘

ครูชำนาญการพิเศษ

คบ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา  ม.๓

๓๕

นางสายรุ้ง   อินเรือง

๔๓

๑๙

ครูชำนาญการพิเศษ

คบ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา  ม.๒

๓๖

นายอัฐฐา  พรชัยวัฒนากร

๕๐

๒๖

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา  ม.๖

๓๗

นายวชิรา    เลี้ยงเจริญ

๕๐

๒๗

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา  ม.๑,,

๓๘

นางสาวดวงเดือน  ชัยมีแรง

๓๗

ครู  คศ.๑

คบ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา  ม.๕,

๓๙

นางสาวรัชเกล้า ประสังสาสกุล

๔๕

๑๖

ครูชำนาญการ

คบ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา ม.๑,

๔๐

นายสุพจน์  ปัญญาริกานนท์

๕๔

๓๐

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.

พลศึกษา

สุขศึกษา,พลศึกษา ม.๑

๔๑

นายวิโรจน์  คงอยู่

๕๖

๓๔

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

พลศึกษา

สุขศึกษา,พลศึกษา ม.๑,

๔๒

นายกัมพล   สารธิเสน

๓๖

ครู คศ.๑

วท.บ.

การฝึกและการกีฬา

สุขศึกษาพลศึกษา ม.๑,

๔๓

นางภูษิตา  ดำรงศิลป์

๕๕

๓๔

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

แนะแนว  ม.๕,

๔๔

นางภัสรา  คมขำ

๔๕

๒๖

ครูชำนาญการ

กศ.ม.

จิตวิทยาแนะแนะแนว

แนะแนว  ม.๑,

๔๕

นางสาวขนิษฐา  เฉียวกุล

๓๓

๑๐

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

บรรณารักษ์ศาสตร์

แนะแนว ม.๒,

๔๖

นายอนันต์  บุบผัน

๕๕

๒๙

ครูชำนาญการพิเศษ

ปม.ศ. /กศ.บ.

จิตรกรรมไทย/ศิลปศึกษา

ศิลปะ  ม.๔-

๔๗

นายนภดล   เกิดมั่นคง

๕๑

๒๔

ครูชำนาญการ

คบ.

ดนตรีไทย

ศิลปะ  ม.๑-

๔๘

นายธานันต์  ตันดี

๔๖

๒๒

ครูชำนาญการ

คบ.

ดนตรีศึกษา

ศิลปะ  ม.๑,,,

๔๙

นายชัฏ   ตระกูลสินทอง

๔๘

๒๘

ครูชำนาญการ

ศษ.บ.

เทคโนโลยีและสื่อ

การงานฯ ม.๒,,

๕๐

นายสัมฤทธิ์  จันทนะลิขิต

๕๓

๓๒

ครูชำนาญการพิเศษ

คบ.

เกษตรศาสตร์

การงานฯ ม.๑,,,

๕๑

นายอรรณพ  เขมวิรัตน์

๕๐

๒๖

ครูชำนาญการ

ศษ.บ.

บริหารการศึกษา

การงานฯ ม.๑,,,

๕๒

นายวรัญญู  ต้นแก้ว

๓๒

ครูชำนาญการ

วท.ม.

การศึกษาคอมฯ

การงานฯ  ม.๒,,,

๕๓

นายสมชัย ฉัตรพรไพบูลย์

๕๐

๒๖

ครูชำนาญการ

คบ.

อุตสาหกรรมศิลป์

การงานฯ ม.๑-

๕๔

นางอุษารัตน์  ปีวิเศษ

๕๔

๓๒

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

ประถมศึกษา

การงานฯ ม.๑,,,

๕๕

นางพัทยา   ศรีวิลัย

๕๓

๓๒

ครูชำนาญการ

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

การงานฯ ม.๑-

๕๖

นางมณฑิชา วิจิตรภาพ

๖๐

๓๔

ครูชำนาญการ

ศษ.บ./คบ.

การบริหารการศึกษา/อาหารและโภชนาการ

การงานฯ ม.๑,,,,

๕๗

นางนภาพร   เพิงผา

๕๒

๓๑

ครูชำนาญการ

บท.บ.

การจัดการทั่วไป

การงานฯ ม.๑,

๕๘

นางสมพงษ์  สุดสงวน

๕๐

๒๙

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ม.๓,

๕๙

นางนภัสวรรณ  ตลับไธสง

๔๘

๒๐

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.ม./ศษ.บ.

บริหารการศึกษา/ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ  ม.๑,

๖๐

นางสุนีภรณ์    บุบผัน

๕๐

๒๔

ครูชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ  ม.๔,

๖๑

นางสาวฐนิชา  สาครสุคนธ์

๔๗

๑๗

ครูชำนาญการ

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ  ม.๑,,

๖๒

นางสาวศรีวรรณ  เจริญพนารัต

๔๘

๒๑

ครูชำนาญการ

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ  ม.๒,

๖๓

นางสาวแสงศรี  ฉายวงศ์ศรีสุข

๔๘

๒๓

ครูชำนาญการ

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ  ม.๒,,

๖๔

นางสุนันทา  บุษวณากุล

๕๐

๒๒

ครูชำนาญการ

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ  ม.๒,

๖๕

นางอรนุช  วรรักษ์ธนานันท์

๔๗

๒๓

ครูชำนาญการ

กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ  ม.๑,

๖๖

นางสาวรัตติมากร  คำเสียง

๒๘

ครูผู้ช่วย

คบ.

นาฏศิลป์

ศิลปะ  ม.๓-๖

๖๗

นางสาวพิมพ์มาดา  นุ้ยห้วยแก้ว

๒๕

ครูผู้ช่วย

วท.บ.

วิทยาการคอมฯ

การงานฯ  ม.๑-

๖๘

นางสาววรินทร   รัตน์วงศ์

๒๕

ครูผู้ช่วย

วท.บ.

เทคโนโลยีการผลิตพืช

การงานฯ ม.๒-๖

๓. ครูอัตราจ้าง

ที่

ชื่อ  -  สกุล

อายุ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

นางสาวผานิตา    มหาไชย

๒๕

บธ.บ./กศ.บ.

เทคโนโลยีทางการศึกษา

คอมพิวเตอร์

นางสาวกาญจนาวดี  อินปราง

๒๓

กศ.บ.

การสอนคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์  ม.๒,,

นายเจตพล   จันทร์กระจ่าง

๒๒

บธ.บ.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์

นางสาวทัศชญา     ทัตประคอง

๒๖

ศศ.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์

 สังคมศึกษา   

นางสาวปวีณา   หรั่งมา

๒๖

วท.บ.

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การงานฯ ม.,,,

นายธนาวุฒิ  อารีเอื้อ

๓๐

วศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การงานฯ ม.,,,

นางสาวปาณิศา   รัตนโกศล

๓๘

ทล.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การงานฯ ม.,,,

นางสาวศศิธร  ค้าข้าว

๒๕

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

การงานฯ  .,,,,

นางสาวปวีณา   ฉุยกลม

๒๕

กศ.บ.

การสอนภาษาจีน

ภาษาจีน        ม.๒,,

๑๐

ว่าที่รต.หญิงบุปผา  สาทจีน

๒๗

กศ.บ.

จิตรกรรม

ศิลปะ  ม.๑-๓

๑๑

นางสาวนิลรัตน์     ผิวทองคำ

๓๓

ศศ.บ.

การจัดการทั่วไป

การประกอบธุรกิจโรงแรม

๑๒

นางสาวเปมิกา     วิชาจารย์

๒๗

ศศ.บ.

บริหารการจัดการทั่วไป

สังคมศึกษา

๑๓

นางสาววันทนา   โพธิ์เกิด

๒๗

คบ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย  ม.๑,

๑๔

นางสาวพินิจ  ลีอุดม

๓๒

ศษ.ม.

พลศึกษา

สุขศึกษาพลศึกษา ม.๔-๖