blm.ac.th

เกี่ยวกับโรงเรียน

ค่านิยม / สมรรถนะหลัก

ให้เรตสมาชิก

 

อักษรย่อ / สีประจำโรงเรียน / ดอกไม้ /พระพุทธรูป

ให้เรตสมาชิก

              อักษรย่อของโรงเรียน

 

             สีประจำโรงเรียน

 

“ชมพู – ขาว”

สีชมพู หมายถึง ความรักความสามัคคี

            สีขาว หมายถึง ความเจริญงอกงามทางปัญญา

            ดอกไม้ประจำโรงเรียน

 "ดอกเฟื่องฟ้า"

             พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

“พระพุทธปัญญาศิริมิ่งมงคล”

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ให้เรตสมาชิก

  

 

    ปรัชญาโรงเรียน 

 

    วิสัยทัศน์
 

 

    พันธกิจ

     ๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
     ๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
     ๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
     ๔. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
     ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
     ๖. เสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชุมชนภายในประเทศและต่างประเทศ

 

เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์ / สัญลักษณ์โรงเรียน

ให้เรตสมาชิก

       เอกลักษณ์ของโรงเรียน (Identity)

 


       อัตลักษณ์ของผู้เรียน (Uniqueness)

       สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

 

 

         ประกอบด้วย รูปเรือลอยอยู่กลางน้ำทะเล ล้อมรอบด้วยตัวอักษร นต.ถิ ปญ.ญา สมา อาภา หมายถึง แสงสว่างใด เสมอ    ด้วยปัญญาไม่มี ซึ่งเป็นคติพจน์ของโรงเรียนบางละมุง
          ความหมาย วงกลม คือ ความมุ่งหมายร่วมกัน ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณค่าแห่ง  ศาสนาธรรม วัฒนธรรม และวิชาความรู้ ขณะเดียวกันก็หมายถึงการรวมศรัทธาธรรมกับความรักของผู้ปกครอง เมตตาธรรมของ  ครู และการแสวงหาความรู้ความเจริญของนักเรียน
          รูปเรือลอยอยู่กลางน้ำทะเล พาหนะที่พาเราฝ่าอุปสรรคไปสู่ฝั่งแห่งความสำเร็จ

แผนที่ / แผนผังโรงเรียน

ให้เรตสมาชิก

                แผนที่โรงเรียน
 

คลิกดูภาพขนาดใหญ๋ !

                แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนบางละมุง

  

 คลิกดูภาพขนาดใหญ๋ !